diumenge, 27 de gener de 2013

Assemblea General de socis

Benvolgut soci /Benvolguda sòcia
Em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Cultural de Porreres,
que tendrà lloc a la seu social, carrer d’en Mago s/n, dia 9 de febrer de 2013 a les 20’15
hores en primera convocatòria i a les 20’30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el
següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Informació de presidència
3.- Presentació de l’estat de comptes de 2012
4.- Memòria d’activitats 2012
5.- Torn obert de paraules

A continuació tendrà lloc l’Assemblea Extraordinària amb un únic punt de l’ordre del dia:
1.- Elecció de la nova Junta Directiva

Nota: la secretària Magdalena Morell, facilitarà a totes les persones interessades
presentar candidatures, la documentació necessària per al procés electoral.
El darrer dia per presentar candidatures serà dia 7 de febrer de 2013. Es pot fer a través
de l’adreça electrònica agrupacioculturalporreres@gmail.com o a través de correu
ordinari a l’adreça de l’entitat C/ D’en Mago s/n.
 
Porreres, 19 de gener de 2013
                                   La Presidenta,
                                  Joana Mora Cerdà